برلین

لیست تسهیلات دانشجوئی

دانشجو پس از تشکیل پرونده دانشجوئی و بارگذاری کلیه مدارک مربوطه خود در سامانه میخک می بایست همراه با اصل مدارک بارگذاری شده به سفارت مراجعه تا پرونده دانشجوئی وی مورد تایید قرار گیرد ، سپس می تواند از تسهیلات دانشجوئی به شرح ذیل استفاده نماید.

  • تعویض رایگان گذرنامه دانشجو و اعضای خانواده
  • درج مهر خروج دانشجوئی در گذرنامه خود و خانواده جهت عدم پرداخت عوارض و مالیات خروج از کشور
  • تایید کلیه مدارک تحصیلی به صورت رایگان
  • استفاده از معافیت تحصیلی ( برای کسانی که قبل از مشمولیت خدمت نظام وظیفه از کشور خارج شده و در یکی از دانشگاههای معتبر خارج از کشور ثبت نام کرده اند. در این صورت ابتدا بایستی گواهی اشتغال به تحصیل خود را در سامانه میخک بارگذاری و به تایید سفارت رسانده ، سپس آنرا از طریق یکی از اقوام خود در تهران به وزارت علوم یا وزارت بهداشت ارائه و هماهنگی های لازم با نظام وظیفه را بعمل آورند و گواهی معافیت تحصیلی را از نظام وظیفه اخذ و جهت تشکیل پرونده دانشجوئی اقدام نمایند.)