برلین

صدور المثنی شناسنامه

سفارت جمهوری اسلامی ایران برلین

 

شرایط درخواست صدور المثنی شناسنامه

توجه

  - براساس قانون افرادیکه با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ شناسنامه مجدد نمایند، مجرم محسوب و برابر قانون مجازات خواهندشد.

  - دریافت کننده شناسنامه مجدد مکلف است در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی، ظرف مدت 10 روز نسبت به تحویل آن به سفارت اقدام نماید.

 

مدارک لازم برای صدور المثنی شناسنامه :

  1- تکمیل برگ درخواست صدور المثنی شناسنامه

 

  2-تکمیل برگ گزارش مفقودی شناسنامه

 

 

3- تکمیل پرسشنامه متقاضیان دریافت سند سجلی از اسناد راکد برای شناسنامه مفقوده نمونه قدیم 

4- سه قطعه عکس جدید 4×3 تمام رخ (رنگی یا سیاه و سفید با زمینه روشن) پشت نویسی شده،

 بدون کلاه  و عینک (برای خانمها با رعایت کامل حجاب اسلامی)

 

5- تصویر شناسنامه متقاضی و همسر و فرزندان و صفحات اول لغایت سوم سند ازدواج

 (درصورت متأهل بودن) یا طلاق

 

6- ارائه اصل و یک نسخه تصویر مدرک معتبر عکس دار ایرانی مانند گذرنامه ، گواهینامه رانندگی

کارت پایان خدمت سربازی ، مدرک تحصیلی ، کارت شناسائی ملی ، شناسنامه جدید پدر و مادر ،

گذرنامه والدین (در صورت همراه بودن درگذرنامه پدر و مادر). ارائه حداقل دو مورد از موارد این بند

الزامی است.

 

7- ارائه اصل و یک نسخه تصویر مدارک اقامتی عکس دار متقاضی

8- پرداخت هزینه مربوطه بر اساس جدول نرخ های خدمات کنسولی با کارت بانکی در محل سفارت

 

 

 

ملاحظات:

 

  1-حضور متقاضی در نمایندگی ضروری است.

 

2- درخواست شناسنامه المثنی برای متقاضیان زیر 18 سال باید از سوی پدر، جد پدری و یا قیم قانونی

آنها انجام شود.

 

3- چنانچه برابر ماده 988 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران سند ترک تابعیت دریافت نموده اید،

مسئول مربوطه را مطلع نمائید.

 

 

فرم دریافت المثنی شناسنامه

فرم دریافت دریافت فرم المثنی شناسنامه