برلین

ترجمه شناسنامه

سفارت جمهوری اسلامی ایران برلین

 

 

 

شرایط درخواست ترجمه شناسنامه

مدارک مورد نیاز:

 

 

1- تکمیل فرم درخواست ترجمه شناسنامه

 

 

 

2- ارائه اصل شناسنامه

 

 

 

3- ارائه اصل مدرک اقامتی معتبر متقاضی

 

 

 

4- ارائه اصل گذرنامه

 

 

 

 5- ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه براساس جدول هزینه های خدمات کنسولی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملاحظات

 

 

این گواهی صرفآ جهت ارائه به مقامات آلمانی و به زبان آلمانی صادر می گردد

 

 لینک دریافت فرم ترجمه شناسنامه