برلین

فرم استرداد وجه

متقاضیانی که وجهی را اشتباها و یا اضافی بابت خدمات کنسولی به حساب سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین واریز کرده اند، بایستی با تکمیل دقیق و خوانای فرم ذیل و ارسال آن به صورت حضوری یا ارسال از طریق پست یا پست الکترونیکی به سفارت اقدام تا وجه آنها مسترد و عودت گردد. 

دریافت فرم استرداد وجه