برلین

تسهیلات جدید ویژه دانشجویان مشمول

تسهیلات جدید ویژه دانشجویان مشمول مقیم خارج از کشور

 

با پیگیری های وزارت امور خارجه و موافقت سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا، دانشجویان مقیم خارج از کشور به شرط داشتن حداقل سه سال اقامت در خارج از کشور و ورود به دوره غیبت از خدمت وظیفه عمومی، سه ماه بعد از اتمام معافیت تحصیلی( فراغت، انصراف یا اخراج)  و پس از ضبط وثیقه، می توانند با استفاده از مهر ویژه خروج مشمولین حداکثر دو بار در سال و در مجموع به مدت سه ماه به کشور تردد داشته باشند. شرط قبلی سه سال غیبت برای تردد به کشور حذف گردیده است.

وابستگان این دسته از مشمولین می توانند ضمن مراجعه به وزارتین علوم یا بهداشت نامه ای برای سازمان وظیفه عمومی ناجا دریافت دارند سپس با مراجعه به آن سازمان و پس از ضبط وثیقه، نامه ای از طرف سازمان نظام وظیفه به وزارت امور خارجه ارسال می گردد. در ادامه وزارت امور خارجه با ارسال نامه ای به سفارت اجازه میدهد تا مهر ویژه خروج مشمولین برای این قبیل فارغ التحصیلان در گذرنامه آنها درج  شود. پس از آن آنها می توانند سالی دو بار به کشور تردد داشته باشند.