برلین

اولین گذرنامه بانوان خارجی دارای همسر ایرانی

بر اساس بند ۶ماده ۹۷۶قانون مدنی هر زن تبعه خارجی که با مرد ایرانی ازدواج (ثبت رسمی ایران) نماید، می تواند پس از دریافت شناسنامه درخواست صدور گذرنامه ایرانی نماید.

مدارک لازم: 

- ثبت در خواست در سامانه میخک و دریافت کد رهگیری .

- حضور متقاضی در محل سفارت .

- اصل شناسنامه مندرج با ثبت ازدواج رسمی.

- اصل کارت ملی .

- اصل کارت اقامت معتبر.

- پرداخت هزینه صدور گذرنامه .

توجه:

* رضایت کتبی و حضور شوهر برای خانم های متاهل جهت تغییر محل اقامت و همچنین رضایت کتبی و حضور پدر برای تغییر محل اقامت فرزندان زیر ۱۸ سال و تکمیل فرم شماره ۵ در سفارت ضروری است .