برلین

تایید اسناد تجاری

تائید اسناد تجاری و تصدیق گواهی امضاء اسناد تجاری شامل صورتحساب فروش ، گواهی مبدآ کالا ، گواهی بهداشت کالا ، بارنامه ، و قراردادهای تجاری ، معرفینامه نماینده ، وکالتنامه و همچنین تصدیق امضاء مقامات محلی قبل از ارسال به سازمانهای ذیربط داخل کشور می بایستی توسط سفارت  جمهوری اسلامی ایران در برلین مورد تائید قرار گیرد: 

۱) تکمیل فرم اطلاعات فروشنده یا تولید کننده (فرم تایید اسناد(۱۱۱))

۲)ارسال اصل مدرک به همراه یک نسخه کپی 

۳) پرداخت هزینه متعلقه طبق لیست (

۴) پاکت برگشت با ذکر آدرس و الصاق تمبر کافی جهت پست سفارشی، همراه مدارک فوق الزامی است و جهت تسریع در تقاضایتان حتمآ نوع درخواست خود را روی پاکت ارسالی قید نمائید. 

یاد آوری : 

۱- تائید اسناد تجاری متعلق به شرکتها و یا تولید کنندگان حوزه فعالیت این سرکنسولگری طبق کد پستی قابل انجام می باشد. بدیهی است در صورت ارسال مدارک خارج از حوزه سفارت بدون هیچ اقدامی به صاحب آن عودت خواهد شد. 
۲- پرداخت هزینه بصورت واریز به حساب سفارت و ارسال اصل نسخه واریزی بوده و از ارسال هزینه بصورت نقدی جدآ خوداری گردد. 
۳- قبل از ارسال صورتحسابها ، گواهی مبداء کالا ، بارنامه به سرکنسولگری حتمآ به تائید اتاق بازرگانی محل و در خصوص گواهی های بهداشت و سلامت کالا به تائید اداره بهداشت محل و در مورد وکالتنامه ها تنظیمی در دفاتر notar به تائید دادگاه محل رسیده باشد.
۴- در صورت درخواست تائید کپی مدارک فوق ، مانند اصل آن می بایستی قبل از ارسال به تائید مقامات ذیربط رسیده باشد
لطفآ قبل از ارسال مدارک خود آنرا بررسی نمایید زیرا در صورت هر گونه نواقص و یا عدم پاسخ به سوالات مندرج در فرمها , بدون هیچ اقدامی به صاحب آن عودت خواهد شد و جهت تسریع در تقاضایتان حتمآ نوع درخواست خود را روی پاکت ارسالی قید نمائید.

 

هزینه تأیید اسناد تجاری

 

ردیف

تعرفه هزینه مربوط به تآیید اسناد و مدارک تجاری

€  یورو

۱

تصدیق امضاء و مهر دوایر دولتی و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

۱۸

۲

تصدیق امضاء و مهر مقامات رسمی و دوایر دولتی خارجی

۲۴

۳

تصدیق اعتبار و سرمایه شرکت ها و ترازنامه، اساس نامه، روزنامه رسمی و آگهی ها، سرمایه شرکت، صورت جلسات مجمع عمومی، گواهی سهام و سهم الشرکه شرکاء و تصدیق شرکت نامه

۵۴

۴

تصدیق اعتبار و سرمایه بازرگانان درصورت ارائه مدارک کافی کارت بازرگانی، گواهی های سرمایه، گواهی مربوطه به مالکیت بازرگانی

۵۴

۵

تصدیق معرفی نامه نمایندگان شرکت ها

۵۴

۶

تصدیق صورتحساب فروش کالا :

تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل ۱تا ۱۵۲  یورو)

از ۵۰۰۰۰۰۱ تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل از ۱۵۳ تا ۱۵۱۶ یورو

از ۵۰۰۰۰۰۰۱ تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل از ۱۵۱۷ تا ۷۵۷۶ یورو

از ۲۵۰۰۰۰۰۰۱ تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل از ۷۵۷۷ تا ۱۵۱۵۲ یورو

از ۵۰۰۰۰۰۰۰۱ تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل از ۱۵۱۵۳تا ۷۵۷۵۸ یورو

از ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۱ ریال به بالا معادل از ۷۵۷۵۸ یورو به بالا

درصورت عدم ذکر بهاء

تآیید نسخ بعدی و رونوشت اسناد فوق معادل %۱۰ مبلغ پیش بینی شده در هر بند محاسبه می گردد

۱۸

۶۰

۱۰۷

۲۱۶

۴۲۰

۸۴۰

۸۴۰ 

۷

تصدیق گواهی سالم یا معیوب بودن کالا  ، گواهی استاندارد ، گواهی بهداشتی  و...... :

تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل ۱تا ۱۵۱۶  یورو)

از ۵۰۰۰۰۰۰۱ تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل از ۱۵۱۷ تا ۱۵۱۵۱۶ یورو

از ۵۰۰۰۰۰۰۰۱ تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل از ۱۵۱۵۱۷ تا ۱۵۱۵۱۵۲ یورو

از ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ریال به بالا معادل از ۱۵۱۵۱۵۲ یورو به بالا

درصورت عدم ذکر بهاء

تآیید نسخ بعدی و رونوشت اسناد فوق معادل %۱۰ مبلغ پیش بینی شده در هر بند محاسبه می گردد

۳۶

۹۶

۱۸۰

۳۳۶

۳۳۶

۸

تصدیق گواهی مبدا کالا :

تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل ۱تا ۱۵۲  یورو)

از ۵۰۰۰۰۰۱ تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل از ۱۵۳ تا ۱۵۱۶ یورو

از ۵۰۰۰۰۰۰۱ تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل از ۱۵۱۷ تا ۷۵۷۶ یورو

از ۲۵۰۰۰۰۰۰۱ تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل از ۷۵۷۷ تا ۱۵۱۵۲ یورو

از ۵۰۰۰۰۰۰۰۱ تا مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل از ۱۵۱۵۳تا ۷۵۷۵۸ یورو

از ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۱ ریال به بالا معادل از ۷۵۷۵۸ یورو به بالا

درصورت عدم ذکر بهاء

تآیید نسخ بعدی و رونوشت اسناد فوق معادل %۱۰ مبلغ پیش بینی شده در هر بند محاسبه می گردد

۱۸

۶۰

۱۰۷

۲۱۶

۴۲۰

۸۴۰

۸۴۰ 

 

کلیه اطلاعات مربوط به هزینه های کنسولی مربوط به بخش های مختلف در این بخش در دسترس شما قرارگرفته است، برای اطلاع از هزینه متعلق به مورد خود به صفحه مربوطه در همین بخش مراجعه نمائید ضمنا هزینه مربوطه را می توانید به حساب مندرج در زیر واریز و رسید آن را ضمیمه مدارک خود نمائید

توجه:

ارائه اصل رسید پرداخت هزینه ها بر اساس جدول هزینه های کنسولی الزامی می باشد

درصورتیکه هزینه پرداختی ازطریق حواله بانکی Überweisung ،انجام شده باشد

ارائه کپی  Kontoauszug مبلغ پرداختی ضروری است

 

 

 دانلود : Form۱۱۱.pdf           حجم فایل ۱۲۰ KB