برلین

اضافه کردن نام فرزند از پدر خارجی در شناسنامه مادر

سفارت جمهوری اسلامی ایران برلین

 

اضافه کردن نام فرزند یا فرزندان از پدر خارجی در شناسنامه مادر

بانوان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج نموده و ازدواج آنان نزد مقامات ایرانی به ثبت رسیده است، درصورت تمایل می توانند با ارائه مدارک زیر نام فرزند و یا فرزندانشان را در شناسنامه خویش درج نمایند


مدارک مورد نیاز :

1- تکمیل فرم درخواست

2- ارائه اصل شناسنامه ایرانی مادر

3- ارائه اصل و یک نسخه تصویر گواهی ولادت بین المللی فرزند / فرزندان  

 

4- ارائه اصل و یک نسخه تصویر پروانه زنا شویی

 

 

 لینک دریافت فرم اضافه کردن فرزند از پدر خارجی در شناسنامه مادر