برلین

ثبت مشخصات همسر و فرزند در شناسنامه

سفارت جمهوری اسلامی ایران برلین

 

شرایط ثبت مشخصات همسر یا فرزند درشناسنامه تعویضی

 

هموطنان محترم ساکن در حوزه این سفارت چنانچه پس از دریافت شناسنامه تعویض شده خود، نام همسر ویا فرزند( ان ) درآن نباشد ، با توجه به موارد زیر می توانند با مراجعه به نمایندگی و ارائه مدارک لازم تقاضای ثبت مشخصات آنان در شناسنامه خود را بنمایند.

 

ثبت مشخصات همسر درشناسنامه:

چنانچه شناسنامه جدید( تعویض شده) فاقد مشخصات همسر، ازدواج ، طلاق و یا فوت همسرباشد، ارائه مدارک زیر (متناسب با درخواست ) جهت درج مشخصات در صفحه دوم شناسنامه ضروری است.

 

-  اصل شناسنامه معتبر و عکس دار متقاضی و همسر

-  اصل قباله ازدواج ایرانی

-  اصل سند طلاق ایرانی(در صورت نیاز به درج واقعه طلاق)

-  یک نسخه اصل خلاصه رونوشت وفات همسر( در صورت فوت همسر وتقاضا برای درج آن در شناسنامه) 

 

ثبت مشخصات فرزندان در شناسنامه:

در صورتی که مشخصات پدر و مادر در شناسنامه فرزندان بطورکامل درج شده باشد لیکن بنا به دلائلی از جمله تعویض شناسنامه هریک از پدر یا مادر، اسامی فرزندان یا یکی ازآنان در شناسنامه والدین درج نشده باشد براساس درخواست متقاضی و ارائه مدارک زیر مشخصات آنان در شناسنامه درج خواهد شد.

الف: اصل شناسنامه معتبر و عکس دار پدر و مادر

ب: اصل شناسنامه فرزند یا فرزندان

لینک اضافه کردن مشخصات همسر و فرزندان در شناسنامه