امروز يك شنبه  ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
برلین

هزینه های گذرنامه و مهر خروج

جدول هزینه های صدور انواع گذرنامه و مهر خروج

ردیف

خدمات گذرنامه ای

مبلغ به یورو

۱

صدور گذرنامه

۱۰۰

۲

صدورگذرنامه افراد زیر۱۸ سال تمام

۵۰

۳

تغییر محل اقامت

۱۸

۴

درج مهر اجازه خروج مشمولین برای اولین بار

۴۸

۵

درج مهر اجازه خروج مشمولین برای بار دوم و بعدازآن

۱۸

۶

صدورگذرنامه مفقوده یا مخدوشه و آب دیده

۱۵۰

۷

استعلام آخرین خروج

۱۸

۸

استعلام جهت اخذ مجوز خروج برای عابرین غیر مجاز

۳۵یا 79        با توجه به مدت خروج از کشور 

۹

صدورگذرنامه عابرین غیر مجاز

۲۰۰

متقاضیان می توانند هزینه مربوطه را به روش ذیل پرداخت نمایند :

1–کارتهای بانکی ( EC) در داخل سفارت .