برلین

گذرنامه مخدوشه

گذرنامه مخدوشه:

گذرنامه مخدوشه: مندرجات این گذرنامه به دلایل مختلف غیر قابل استفاده باشد.

گذرنامه آب دیده: تمام یا قسمتی از مندرجات این گذرنامه در اثر تماس با آب محو شده و یا غیر قابل خواندن می باشد.

گذرنامه پاره شده: تمام و یا تعدادی از صفحات این گذرنامه جدا و یا پاره شده است.

گذرنامه سوخته شده: تمام و یا قسمتی از این نوع گذرنامه در آتش سوزی های مختلف (منزل ، محل کار و ... ) سوخته شده است.

گذرنامه غیر واقعی: گذرنامه ای است که متقاضی با ارایه شناسنامه تحریف شده یا غیر واقعی دریافت نموده است.

گذرنامه جعلی: گذرنامه ای است که عکس یا مشخصات آن توسط افراد جاعل مورد تغییر، تحریر و یا تحریف قرار گرفته است.

مدارک لازم :

- ثبت درخواست در سامانه میخک و دریافت کد رهگیری .

- حضور متقاضی در محل سفارت.

- اصل گذرنامه مخدوشه ، آب دیده ، پاره شده ، سوخته شده و...

- چنانچه گذرنامه در آتش سوزی منز ل، محل کار، خودرو و ... سوخته باشد اصل گزارش صادره از سوی پلیس محل حاوی مشخصات گذرنامه با مهر و امضاء مقام صادر کننده.

- ارائه شرح (کامل) مبنی بر چگونگی مخدوشه، آبدیده، پاره شده، سوخته شده و ...گذرنامه متقاضی متضمن تاریخ (روز، ماه، سال) و مرز آخرین خروج قانونی از کشور، نحوه اخذ اقامت و ارائه اقامت معتبر.

- اصل کارت ملی .

- اصل کارت اقامت معتبر .

- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان.

- پرداخت هزینه صدور گذرنامه مخدوشه .

توجه:

* آقایان دارای ۱۸سال سن و بالاتر که کارت پایان خدمت یا معافیت دریافت نکرده اند، به شرطی که حداقل سه سال مستمر در خارج از کشور اقامت داشته باشند، باید نسبت به تکمیل در خواست مهر خروج مشمولین در سامانه میخک و نیز پرداخت هزینه مربوطه به حساب سفارت اقدام نمایند .

* رضایت کتبی و حضور شوهر برای خانم های متاهل جهت تغییر محل اقامت و همچنین رضایت کتبی و حضور پدر برای تغییر محل اقامت فرزندان زیر ۱۸ سال و تکمیل فرم شماره ۵ در سفارت ضروری است .

* تغییر محل اقامت و صدور مجوز خروج فرزندان زیر ۱۸ سال سن منوط به ارائه مجوز رسمی پدر یا حکم صادره از سوی دادگاه ذیصلاح ایران می باشد و حضور پدر در سفارت  الزامی می باشد .

* کلیه درخواست های مربوط به صدور گذرنامه فرد زیر ۱۸ سال سن باید توسط پدر و یا قیم قانونی وی امضاء شوند .

* چنانچه شوهر بانوی متقاضی تغییر محل اقامت فوت شده و یا از یکدیگر جدا شده باشد ، ارائه اصل گواهی فوت شوهر و یا شناسنامه حاوی ثبت فوت ، یا ارائه اصل سند طلاق و یا شناسنامه حاوی ثبت طلاق الزامی است .

* بانوان ایرانی متقاضی تغییر محل اقامت که با مرد خارجی ازدواج نموده اند نیازی به ارائه مجوز شوهر ندارند .

* افراد بالای ۱۵سال سن باید دارای شناسنامه عکسدار بوده و در صورت عکسدار نبودن شناسنامه ابتدا بایستی اقدام به عکس دار نمودن آن نمایند .

* تصویر مدارک هویتی مانند شناسنامه و کارت پایان خدمت/ معافیت در صورتی به جای اصل آنها قابل پذیرش خواهد بود که از طریق وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره ۳، اداره گذرنامه و روادید) و یا یکی از دفاتر نمایندگی وزارت خارجه در شهرهای شیراز، تبریز و مشهد و ساری و ... برای این نمایندگی ارسال گردد .