فرانکفورت

گواهینامه رانندگی

مدارک مورد نیاز برای تعویض و یا صدور المثنی گواهینامه رانندگی در ایران(از طریق نسب وکیل)

      هموطنان  مقیم در حوزه فعالیت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت در صورت نیاز به تعویض و یا صدور المثنی گواهینامه رانندگی خود در ایران به صورت وکالتی، می توانند با تهیه مدارک مربوطه و تأیید آن توسط این سرکنسولگری، نسبت به تعویض و یا دریافت المثنی     گواهینامه رانندگی در ایران اقدام نمایند.

    مدارک مورد نیاز:

  • 1  - اصل گواهینامه رانندگی ایران
  • 2  - اصل شناسنامه و کارت شناسایی ملی و یک نسخه تصویر آن جهت تأیید توسط این سرکنسولگری
  • 3- سه قطعه عکس جدید، 4*3، زمینه روشن، بدون عینک و کلاه(عکس ها باید توسط سرکنسولگری تأیید گردد.) چنانچه متقاضی بر اساس تجویز پزشک ملزم به استفاده از عینک طبی حین رانندگی باشد، نیاز به ارائه عکس با عینک ندارد.
  • 4 - اصل گواهی سلامت کامل جسمی- حرکتی متقاضی، صادره توسط پزشک مربوطه که توسط اتاق پزشکان(LANDESARTEKAMMER) تأیید و توسط این سرکنسولگری هم به تأیید رسیده باشد.( در این گواهی، پزشک باید تأیید کرده باشد که متقاضی می تواند بر روی پنجه و پاشنه پا ایستاده و دست ها را پشت سر و نیز پشت کمر قفل نماید و همچنین در نشستن و برخاستن هم مشکلی ندارد.)
  • 5   - اصل گواهی سلامت بینایی شخص، صادره توسط پزشک مربوطه که توسط اتاق پزشکان (LANDESARTEKAMMER) و این سرکنسولگری به تأیید رسیده باشد.

    ( در این گواهی لزوم استفاده و یا عدم استفاده شخص از وسایل کمکی مانند لنز و عینک باید قید شده باشد.)

  • 6  - اصل گواهی سلامت روان و عدم اعتیاد متقاضی به موادمخدر و محرک که توسط اتاق پزشکان(LANDESARTEKAMMER) و این سرکنسولگری هم به تأیید رسیده باشد.

   ( این گواهی در صورتی که متقاضی دارای گواهینامه رانندگی پایه دوم و یایه یکم باشد ارائه می گردد.)

  • 7   -  اصل گواهی پزشکی گروه خونی که توسط اتاق پزشکان (LANDESARTEKAMMER) و این سرکنسولگری تأیید شده باشد.

( چنانچه در گواهینامه رانندگی قبلی، گروه خونی درج شده باشد نیاز به ارائه این گواهی نمی باشد.)

   8  - اصل وکالتنامه تنظیمی توسط متقاضی در سامانه تاک و تأیید آن توسط این سرکنسولگری.

    ضمنا چنانچه متقاضی از وسیله شنوایی(سمعک) استفاده می نماید در گواهی پزشکی صادره قید گردد.

  • 9  - اصل قبض واریز تعرفه کنسولی به حساب سرکنسولگری.

          توجه: وکیل متقاضی برای تعویض و یا دریافت المثنی گواهینامه رانندگی در تهران به شهرک آزمایش و در شهرستان ها به مراکز  راهنمایی و رانندگی آن شهر مراجعه می نمایند.