فرانکفورت

تسهیلات جدید ویژه دانشجویان مشمول مقیم خارج از کشور

اطلاعیه

       با پیگیریهای وزارت امورخارجه و موافقت سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا، دانشجویان مقیم خارج از کشور به شرط داشتن حداقل 3 سال اقامت در خارج از کشور و ورود به دوره غیبت از خدمت وظیفه عمومی (سه ماه بعد از اتمام معافیت تحصیلی (فراغت ، انصراف و اخراج) و پس از ضبط وثیقه ) می توانند با استفاده از مهر ویژه خروج مشمولین حداکثر دو بار در سال و در مجموع به مدت سه ماه به کشور تردد نمایند. شرط 3 سال غیبت برای تردد به کشور حذف گردیده است.

این دسته از مشمولین می توانند پس از دریافت نامه از وزارتین علوم و بهداشت به سازمان وظیفه عمومی ناجا مراجعه، تا پس از ضبط وثیقه و دریافت نامه برای وزارت امور خارجه اقدام نمایند تا مهر ویژه خروج  مشمولین برای این قیبل فارغ التحصیلان در گذرنامه آنان درج گردد.