فرانکفورت

گواهی تأمین هزینه والدین

طریقه تأیید گواهی مبنی بر تأمین هزینه والدین در ایران

افرادی که درایران تآمین هزینه زندگی والدین یا خواهر و برادر خود را بعهده دارند و عملآ به آنان کمک و مساعدت می نمایند، چنانچه نیاز به گواهی جهت ارائه به مقامات آلمانی را دارند، لازم است بشرح زیر اقدام نمایند

الف - فرد یا خانواده ای که درایران کمک هزینه را دریافت می کند، می بایست در یکی از دفاتراسنادرسمی حاضرشده و متن اقرارنامه ای مبنی بر دریافت کمک مالی ازسوی فرزند، خواهر ویا برادر را تنظیم نمایند

ب - این متن بایستی توسط یکی از دفاتر اسنادرسمی تایید شده و مهر و امضاء مزبور توسط اداره کل امور اسناد و سردفتران در ایران تایید گردد

ج - متن اقرارنامه توسط مترجم رسمی به زبان آلمانی ترجمه و به تایید اداره فنی دادگستری و اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه واقع در تهران - خیابان امام خمینی - جنب موزه پست - تلفن شماره 3211 برسد

د - این مدارک توسط فردی مطمئن ویا پست سفارشی دو قبضه برای شخص مورد نظر درآلمان ارسال گردد
ه - مدارک فوق پس از تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران درخارج از کشور به مقامات آلمانی ارائه گردد

چنانچه هزینه درمان و هرگونه پرداختی دیگری نیز در ایران داشته باشند، می بایست مراتب توسط بیمارستان، پزشک معالج و ... تایید و توسط سازمان نظام پزشکی تایید امضاء شده و پس از ترجمه به تایید اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه برسد و متعاقبآ مراحل فوق الذکر انجام گردد
ضمنآ مستند قانونی کمک به والدین، ماده 1195 قانون مدنی ایران (درالزام به انفاق) می باشد، ماده 1200 قانون مدنی ایران، نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است