فرانکفورت

درخواست صدور قیم نامه موقت

درصورت فوت پدر، جدپدری مولود و وصی منصوب، نزدیکترین اقربای فرد محتاج به قیم (درصورت داشتن صلاحیت، مادر طفل اولویت دارد) می تواند به سمت قیم موقت منصوب گردد. در این رابطه لازم است فرم مربوطه تکمیل و شخصی که قراراست بعنوان قیم موقت منصوب شود، با ارائه مدارک زیردرنمایندگی حضورداشته باشد


مدارک مورد نیاز :

تکمیل فرم درخواست متقاضی صدور قیم نامه موقت، متضمن آدرس و شماره تلفن محل کارو محل سکونت

 

ارائه اصل شناسنامه متوفی و یکبرگ خلاصه رونوشت ثبت فوت

 

ارائه اصل شناسنامه قیم

 

ارائه اصل گواهی تولد بین المللی صغیر  (Internationale Geburtsurkunde - Formular A)

 

اصل عقدنامه شرعی والدین صغیر (درصورتیکه قرار است مادر بعنوان قیم موقت منصوب شود و ازدواج نیزبه ثبت نرسیده باشد)

 

Tel.: +49 (0) 69 56 000 754     Fax: +49 (0) 69 56 000 728    و Email: shenasname@irangk.de
Bankverbindung: Frankfurter Sparkasse,   IBAN   DE 90 50050201 0000 103960
                                                                              BIC      HELADEF  1822