فرانکفورت

ثبت فوت

درخواست ثبت رسمی واقعه فوت

باتوجه به اینکه فوت هر فردی تبعات قانونی و اداری مانند: ارث، تدفین در محل ویا انتقال جسد به ایران را به دنبال دارد لذا به کلیه

هموطنان توصیه می گردد برای کمک به انجام محل کاری در این خصوص مراتب را به اطلاع بستگان و نزدیکان متوفی در محل فوت

و یا در ایران برسانند

نزدیکان متوفی می توانند باستناد ماده 22 قانون ثبت احوال با دردست داشتن مدارک ذیل به نزدیکترین نمایندگی جمهوری اسلامی

ایران در خارج از کشور مراجعه و نسبت به ثبت رسمی فوت اقدام نمایند

لطفأ قبل از مراجعه جهت تعیین وقت قبلی با تلفن شماره 06956000733 تماس حاصل نمایند


مدارک مورد نیاز :

تکمیل فرم درخواست ثبت رسمی فوت

 

ارائه اصل مدرک هویت معتبر ایرانی اعلام کننده مانند: شناسنامه، گذرنامه معتبر و یا کارت ملی

 

ارائه اصل گواهی فوت Sterbeurkunde  صادره توسط مقامات محلی Standesamt 

 

ارائه اصل شناسنامه، گذرنامه و کارت شناسائی ملی متوفی

 

ارائه گواهی فوت صادره توسط مقامات ذیصلاح محلی

 

ثبت واقعه فوت رایگان می باشد

 

ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه براساس جدول هزینه های خدمات کنسولی درصورتیکه اعلام کننده فوت، متقاضی

"خلاصه رونوشت ثبت واقعه فوت" می باشد

 

جهت تعیین وقت قبلی از ساعت 14:30 الی 16:30 با تلفن شماره 06956000733 تماس حاصل نمایند