فرانکفورت

ثبت طلاق

گزینه های ثبت طلاق

         1) مدارک و شرایط ثبت طلاق بر اساس تقاضای یکی از زوجین  (فرم ثبت طلاق یکطرفه)

         2) مدارک و شرایط طلاق در صورت خودداری زن یا شوهر از جاری شدن صیغه طلاق شرعی (فرم ثبت طلاق یکطرفه)

             * مفاد شرح وضعیت زوجه

            * مفاد شرح وضعیت زوج

ثبت طلاق با تعیین وقت قبلی صورت می پذیرد .  (فرم ثبت طلاق)

جهت تعیین وقت قبلی در روزهای زوج از ساعت  14/30 الی 16/30 با تلفن شماره 06956000733 تماس حاصل نمایند.

هموطنان گرامی جهت سهولت و اطمینان از صحت مدارک فوق میتوانند قبل از تعیین وقت تصویر مدارک فوق الذکر را به همراه شماره تلفن خود به آدرس ایمیل    talagh-vafat@irangk.de

  ارسال تا بعد از بررسی صحت مدارک تعیین وقت گردد.

هموطنان گرامی که در ایران ثبت ازدواج نموده و سپس در آلمان آنرا مورد تائید قرار داده و در حال حاضر متقاضی طلاق بصورت ایرانی بوده و نمی خواهند این موضوع نزد محاکم دادگستری در آلمان مورد بررسی قرار گرفته و حکم طلاق صادر گردد. می بایستی با مراجعه به سرکنسولگری نسبت به تنظیم وکالت طلاق جهت بررسی موضوع ، صدورحکم و ثبت طلاق  در داخل ایران اقدام نمایند.

با عنایت به اینکه بررسی موضوع طلاق در صلاحیت مراجع قضائی جمهوری اسلامی ایران بوده و برای مقیمین درخارج از کشور در صورت صدور حکم طلاق قطعی غیر غیابی دادگاه محلی و ارائه سایر  مدارک لازم ثبت طلاق صورت میگیرد .لذا متقاضیان می بایست پس از صدور حکم طلاق قطعی غیر غیابی به مراکز اسلامی مورد تائید نمایندگی جهت صدور گواهی طلاق شرعی مراجعه نمایند. 

ترجمه  رسمی حکم طلاق محلی می بایست بصورت کامل و توسط لندگریشت –اشتات  تائید گردد یا ابتدا توسط  نوتار و سپس لند گریشت یا اشتات  تائید گردد.

هموطنان گرامی که بعلت مخالفت، مفقود بودن طرف دیگر یا اقامت نداشتن در آلمان متقاضی بررسی موضوع اختلاف و ثبت طلاق می باشند فقط می توانند با انتخاب وکیل و در داخل ایران اقدام نمایند.

در صورت داشتن هرگونه اختلاف مالی زوجین در خصوص مهریه، نفقه ، حضانت فرزند یا فرزندان و ....  طرفین می بایست در خصوص رفع اختلاف با هم توافق نموده یا این موضوع را در محاکم قضائی در داخل کشور مطرح نمایند.

 امکان ثبت طلاق در صورت اختلاف و عدم توافق طرفین در نمایندگی امکان پذیرنمی باشد.

 

ثبت طلاق

     به موجب ماده 31 قانون ثبت احوال وتبصره ذیل ماده 15  قانون حمایت خانواده  ( مصوب 1391)، واقعه طلاق ایرانیان مقیم خارج ازکشور که ازدواج آنان درشناسنامه درج گردیده باشد بنابرتقاضای آنان و ارائه مدارک لازم، توسط مامورین کنسولی به ثبت خواهد رسید. درخواست ثبت طلاق از طرف ایرانیان مقیم حوزه این سرکنسولگری به چهار حالت زیر امکان پذیر می باشد:

گزینه های ثبت طلاق 

 

حالت اول  -  درخواست ثبت طلاق براساس تقاضای مشترک مرد و زن :

پس از انجام طلاق آلمانی و طلاق شرعی، مرد و زن به اتفاق یکدیگر با تعیین وقت قبلی و مراجعه حضوری به سرکنسولگری و ارائه مدارک ذیل تقاضای ثبت طلاق می نمایند. 

مدارک مورد نیاز:

1- تکمیل برگ درخواست ثبت طلاق توسط مرد و زن 

2- اصل شناسنامه معتبر مرد و زن 

3- اصل و یک نسخه تصویر گواهی اجرای صیغه طلاق شرعی که با حضور مرد و زن و یا وکلای رسمی آنان توسط مراجع قابل قبول نمایندگی جاری شده باشد.

 

4- اصل  و یک نسخه تصویر حکم طلاق قطعی دادگاه آلمان که با حضور مرد و زن و یا وکلای رسمی آنان صادر شده باشد. 

5- یک قطعه عکس جدید با زمینه روشن از مرد و زن ( عکس بانوان با رعایت حجاب اسلامی باشد) 

6- اصل سند ازدواج ( درصورت دراختیار داشتن) و یک نسخه تصویر صفحات یک  تا پنج. 

7- قبض واریز مبلغ 41 یورو به حساب سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت( این مبلغ در محل سرکنسولگری نیز از طریق کارت بانکی ( EC ) قابل پرداخت است.) 

 

توجه: 

الف- ضمن اینکه زوجین باید مقیم آلمان باشند ، حضور مرد و زن به منظور ارائه درخواست و مدارک لازم در سرکنسولگری الزامی است.

ب- چنانچه نوع طلاق( شرعی) رجعی باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت 90 روز از اجرای صیغه طلاق شرعی واحراز عدم رجوع خواهد بود.

ج- مراجع قابل قبول این نمایندگی برای اجرای صیغه شرعی طلاق، مرکز اسلامی کلن به شماره تماس 0221612631 و مرکز اسلامی فرانکفورت به شماره تماس 069907442910 می باشند. 

 

حالت دوم - ثبت طلاق بر اساس درخواست مرد: 

 

پس از انجام طلاق آلمانی و طلاق شرعی ، مرد با مراجعه حضوری به سرکنسولگری و ارائه مدارک ذیل تقاضای ثبت طلاق می نماید. مراتب توسط سرکنسولگری به زن جهت همکاری برای ثبت طلاق اطلاع رسانی می گردد. چنانچه زن ظرف مهلت یک ماه از تاریخ اطلاع رسانی برای ثبت طلاق همکاری ننماید واقعه طلاق برحسب تقاضای مرد با تعیین وقت قبلی و مراجعه حضوری به ثبت خواهد رسید. 

مدارک مورد نیاز:

1- تکمیل برگ درخواست ثبت طلاق یکطرفه مطابق نمونه پیوست

2- اصل شناسنامه معتبر مرد 

3- اصل و یک نسخه تصویر گواهی اجرای صیغه طلاق شرعی که توسط مراجع قابل قبول نمایندگی جاری شده باشد. 

4- اصل و یک نسخه تصویر حکم طلاق قطعی دادگاه آلمان که با حضور مرد و زن و یا وکلای رسمی آنان صادر شده باشد. 

5- اصل سندازدواج ( درصورت دراختیار داشتن ) و یک نسخه تصویر از صفحات یک تا پنج 

6- نشانی پستی و شماره تلفن همسر درآلمان

7- پرداخت مبلغ 53 یورو به حساب سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت . ( این مبلغ در محل سرکنسولگری نیز از طریق کارت بانکی ( EC ) قابل پرداخت است.)

توجه: 

الف- ضمن اینکه زوجین باید مقیم آلمان باشند حضور متقاضی به منظور ارائه درخواست و مدارک لازم درسرکنسولگری الزامی است.

ب- چنانچه نوع طلاق( شرعی) رجعی باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت 90 روز از اجرای صیغه طلاق شرعی و احراز عدم رجوع خواهد بود.

ج- مراجع قابل قبول این نمایندگی برای اجرای صیغه شرعی طلاق مرکز اسلامی کلن به شماره تماس 0221612631 و مرکز اسلامی فرانکفورت به شماره تماس 069907442910 می باشند.

 

حالت سوم -  درخواست ثبت طلاق بر اساس تقاضای زن: 

 

پس از انجام طلاق آلمانی و طلاق شرعی ، زن با مراجعه حضوری به سرکنسولگری و ارائه مدارک ذیل تقاضای ثبت طلاق می نماید. مراتب توسط سرکنسولگری به مرد جهت همکاری برای ثبت طلاق اطلاع رسانی می گردد. چنانچه ظرف مهلت یکماه از تاریخ اطلاع رسانی، مرد برای ثبت طلاق همکاری ننماید، واقعه طلاق با درخواست زن با تعیین وقت قبلی و مراجعه حضوری به ثبت خواهد رسید. 

 

مدارک مورد نیاز:

1- تکمیل برگ درخواست ثبت طلاق یکطرفه مطابق پیوست

2- اصل شناسنامه معتبر زن 

3- اصل گواهی اجرای صیغه طلاق شرعی که با حضور مرد و زن و یا وکلای رسمی آنان توسط مراجع قابل قبول نمایندگی جاری شده باشد. 

4- اصل حکم طلاق قطعی دادگاه آلمان که با حضور مرد و زن و یا وکلای رسمی آنان صادر شده باشد. 

5- یک قطعه عکس جدید با زمینه روشن ( عکس بانوان با رعایت حجاب اسلامی باشد.)

6- اصل سندازدواج ( درصورت دراختیار داشتن) 

7- نشانی پستی همسر درآلمان 

8- ارایه اصل قبض بانکی واریز مبلغ 53 یورو به حساب سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران درفرانکفورت. ( این مبلغ در محل سرکنسولگری نیز از طریق کارت بانکی ( EC ) قابل پرداخت است.)

 

توجه: 

الف- ضمن اینکه زوجین باید مقیم آلمان باشند حضور متقاضی به منظور ارائه درخواست و مدارک لازم درسرکنسولگری الزامی است.

ب- چنانچه نوع طلاق( شرعی) رجعی باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت 90 روز از اجرای صیغه طلاق شرعی و احراز عدم رجوع خواهد بود.

ج- مراجع قابل قبول این نمایندگی برای اجرای صیغه شرعی طلاق مرکز اسلامی کلن به شماره تماس 0221612631 و مرکز اسلامی فرانکفورت به شماره تماس 069907442910 می باشند. 

 

حالت چهارم  -  تقاضای ثبت طلاق ازطرف مرد یا زن به دلیل خودداری یکی از آنان دراجرای صیغه طلاق شرعی: 

 

     چنانچه حکم قطعی طلاق دادگاه کشورآلمان با حضور مرد و زن و یا وکلای رسمی آنها صادرشده باشد لیکن به دلیل عدم همکاری یکی از آنان،امکان اجرای صیغه طلاق شرعی توسط مراکز اسلامی مورد تأیید سرکنسولگری میسر نگردیده باشد ، متقاضی می تواند با مراجعه حضوری و ارائه مدارک ذیل، تقاضای اجرای صیغه طلاق شرعی و ثبت طلاق نماید. بدین صورت که مدارک به منظور دریافت مجوز مربوطه به تهران ارسال می گردد و پس از دریافت مجوز، متقاضی می تواند با تعیین وقت قبلی جهت ثبت طلاق به سرکنسولگری مراجعه نماید.( روند استعلام از تهران  و دریافت پاسخ معمولا  3 الی 4 ماه زمان می برد.) 

 

مدارک مورد نیاز:

1- اصل  و یک نسخه تصویر حکم قطعی طلاق صادره دادگاه آلمان که با حضور مرد و زن و یا وکلای رسمی آنان صادر شده باشد.

2- اصل ترجمه فارسی حکم قطعی طلاق دادگاه آلمان که توسط AMTSGERICHT  یا LANDGERICHT تأیید گردیده باشد و یک نسخه تصویر آن.

3- اصل شناسنامه معتبر ایرانی متقاضی 

4- اصل سند ازدواج ( درصورت دراختیارداشتن )و یک نسخه تصویر از صفحات یک  تا پنج  

5- شرح کتبی وضعیت زناشوئی متقاضی قبل و بعد از طلاق آلمانی ( تکمیل پرسشنامه پیوست)

6- نشانی پستی و تلفن  همسر درکشور آلمان

7- تکمیل فرم وکالتنامه توسط متقاضی جهت اجرای صیغه شرعی، که در حضور کارشناس کنسولی در نمایندگی امضاء و تایید می شود.

8- ارائه یک پاکت تمبردار سفارشی حدود 5/30  یورو که نشانی دقیق پستی طرف غایب بر روی آن درج شده باشد.

9- ارایه اصل قبض بانکی واریز مبلغ 96 یورو برای ثبت یک طرفه طلاق با مجوز مرکز، مبلغ 24 یورو جهت تایید حکم طلاق آلمانی و مبلغ 13 یورو بابت وکالتنامه طلاق به حساب سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران درفرانکفورت. ( این مبالغ در محل سرکنسولگری نیز از طریق کارت بانکی ( EC ) قابل پرداخت است.)

 

توجه : در صورت عدم اطلاع از نشانی پستی همسر در آلمان امکان ثبت طلاق در نمایندگی میسر نیست و متقاضی و یا وکیل رسمی وی می بایست از طریق مراجع قضایی داخل کشور نسبت به طرح و پیگیری امر طلاق خود اقدام نمایند.برای پیگیری از طریق مراجع قضایی داخل کشور اصل حکم طلاق می بایست توسط این نمایندگی تایید گردد. جهت انجام وکالت در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت به توضیحات بخش وکالتنامه مراجعه نمایند.  

تذکر مهم:

چنانچه دادگاه آلمان بدون حضور یکی از زوجین و یا وکلای رسمی آنها اقدام به صدور حکم طلاق (غیابی) نموده باشد و یا اینکه در زمان صدور حکم طلاق زوجین و یا یکی از آنها مقیم خارج از کشور نباشد امکان ثبت طلاق توسط نمایندگی میسر نبوده و متقاضی باید حکم مذکور را جهت تأیید به کنسولگری ارائه و با تنظیم وکالتنامه جهت تنفیذ حکم طلاق از طریق دادگاه ذیصلاح داخل کشور اقدام نماید. جهت انجام وکالت در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت به توضیحات بخش وکالتنامه مراجعه نمایند.