فرانکفورت

درج نام فرزند از پدر خارجی

اضافه کردن نام فرزند یا فرزندان از پدر خارجی در شناسنامه مادر

بانوان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج نموده و ازدواج آنان نزد مقامات ایرانی به ثبت رسیده است، درصورت تمایل می توانند با ارائه مدارک زیر نام فرزندان ویا فرزندانشان را در شناسنامه خویش درج نمایند


مدارک مورد نیاز :

1- تکمیل فرم درخواست

2-  ارائه اصل شناسنامه ایرانی مادر

3- ارائه اصل و یک نسخه تصویر گواهی ولادت فرزند / فرزندان ( فرم A  بین المللی ) 

 

4- ارائه اصل و یک نسخه تصویر پروانه زنا شویی

 

5- اصل رسید پرداخت هزینه کنسولی

 

 

 

Tel.: +49 (0) 69 56 000 754    Fax: +49 (0) 69 56 000 728    و Email: shenasname@irangk.de
Bankverbindung: Frankfurter Sparkasse,   IBAN   DE 90 50050201 0000 103960
                                                                              BIC      HELADEF  1822