فرانکفورت

اضافه کردن نام همسر و فرزند

شرایط اضافه کردن نام همسر و فرزندان در شناسنامه

چنانچه در شناسنامه تعویضی شما مشخصات واقعه ازدواج و یا تولد فرزندانتان درج نگردیده است، می توانید با ارائه مدارک زیر درخواست درج وقایع مربوطه را در شناسنامه خود بنمائید


مدارک مورد نیاز :

تکمیل فرم درخواست اضافه نمودن نام همسر ویا فرزندان در شناسنامه

 

ارائه اصل و یک نسخه فتوکپی سند ازدواج رسمی ایرانی

 

ارائه اصل شناسنامه تعویضی

 

ارائه اصل و یک نسخه فتوکپی شناسنامه همسر

 

ارائه اصل و فتوکپی شناسنامه فرزند یا فرزندان

 

چنانچه خواهان درج واقعه طلاق و یا فوت همسرتان هستید، ارائه اصل سند طلاق و یا فوت همسر ضروری است

 

Tel.: +49 (0) 69 56 000 754     Fax: +49 (0) 69 56 000 728    و Email:
Bankverbindung: Frankfurter Sparkasse,   IBAN   DE 90 50050201 0000 103960
                                                                              BIC      HELADEF  1822