فرانکفورت

عکس دار نمودن شناسنامه

 بر اساس بخشنامه ثبت احوال کشور از شهریور ماه 1394 شناسنامه های فاقد عکس، عکسدار نمی گردند.

لطفاً متقاضیان محترم  فرم تعویض شناسنامه  را تکمیل نموده و به همراه سایر مدارک به این نمایندگی مراجعه نمایند.