فرانکفورت

هزینه های کنسولی

کلیه اطلاعات مربوط به هزینه های کنسولی مربوط به بخش های مختلف در این بخش در دسترس شما قرارگرفته است، برای اطلاع از هزینه متعلق به مورد خود به صفحه مربوطه در همین بخش مراجعه نمائید ضمنا هزینه مربوطه را می توانید به حساب مندرج در زیر واریز و رسید آن را ضمیمه مدارک خود نمائید

توجه:

ارائه اصل رسید پرداخت هزینه ها بر اساس جدول هزینه های کنسولی الزامی می باشد

درصورتیکه هزینه پرداختی ازطریق حواله بانکی  Überweisung ،انجام شده باشد

ارائه کپی  Kontoauszug  مبلغ پرداختی ضروری است

 

Bankverbindung:  Frankfurter Sparkasse IBAN   DE 90 50050201 0000 103960  BIC   HELADEF  1822

 

 هزینه های بخش های مختلف خدمات کنسولی طبق جدول زیر می باشد:

ردیف

خدمات کنسولی

1

هزینه خدمات امور گذرنامه

2

هزینه خدمات امور سجلی

3

هزینه خدمات امور روادید

4

هزینه خدمات امور تابعیت

5

هزینه تأیید اسناد تجاری

6

تصدیق امضاء و وکالتنامه