فرانکفورت

متقاضیان زیر 15 سال

برای کلیه افرادی که دارای پدر ایرانی بوده و در خارج از کشور متولد شده اند می توان براساس بند 2 از ماده 976 قانون مدنی شناسنامه ایرانی درخواست نمود. لذا از والدین محترم تقاضا می شود در اولین فرصت با ارائه مدارک زیر جهت صدور شناسنامه برای فرزند خود پس از تعیین وقت قبلی توسط تلفن شماره 06956000754 به نمایند گی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند . 

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست صدور شناسنامه برای افراد زیر 15 سال

 

ارائه اصل گواهی ولادت بین المللی  (Internationale Geburtsurkunde - Fromular A)

 

ارائه اصل شناسنامه، اصل کارت ملی و اصل کارت اقامت  والدین ضروری می باشد.

 

ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه براساس جدول هزینه های خدمات کنسولی

 

ملاحظات:

1- حضور پدر یا مادر متقاضی (درصورتیکه ازدواج والدین در شناسنامه آنها ثبت شده باشد )، برای امضا دفاتر ثبت کل الزامی است. در غیر اینصورت حضور والدین در نمایندگی ضروری می باشد

 

2- ضروری است که والدین محترم قبل از دریافت گواهی ولادت در خصوص مجاز بودن نام انتخابی برای فرزندشان با مراجعه به سایت سازمان ثبت احوال کشور اطمینان حاصل نمایند