برلین

سامانه جامع تأیید اسناد (میخک)

لطفا جهت تایید اسناد از جمله پرونده دانشجویی، گواهی اشتغال به تحصیل و امور وکالتنامه به سامانه  میخک مراجعه نمایید.