فرانکفورت

خروج از تابعیت

شرایط درخواست خروج از تابعیت جمهوری اسلامی ایران

افرادی که حداقل 25 سال دارند می توانند با ارائه مدارک زیر درخواست ترک تابعیت نماید
کسانی که در خارج از کشور زندگی می کنند، مدارک خود را شخصآ تحویل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود نمایند و کسانی که مقیم ایران هستند از طریق استانداری های محل سکونت خود نسبت به تحویل مدارک اقدام نمایند

مدارک مورد نیاز :

تکمیل فرم درخواست خروج از تابعیت توسط متقاضی در سه نسخه، ( کلیه فرم های لازم برای متقاضی)

 

تکمیل یک برگ فرم تعهد نامه مالیاتی، گمرکی و بانکی

 

تکمیل فرم پرسشنامه تکمیلی درمورد ارزتحصیلی، شغل و آخرین نشانی درایران

 

ارائه اصل یک نسخه فتوکپی ورقه پذیرش دولت آلمان، اجازه اقامت و اجازه کار ازمقامات مربوطه آن کشور

 

ارائه تعداد 18 قطعه عکس جدید 4*3 تمام رخ و 8 قطعه عکس نیم رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی، طبق نمونه

 

ارائه درخواست کتبی خروج از تابعیت جمهوری اسلامی ایران به خط متقاضی با ذکر علت و یا علل درخواست ترک تابعیت

 

ارائه اصل و دونسخه فتوکپی از آخرین مدرک تحصیلی در ایران و درخارج ازکشور

 

ارائه اصل و چهار نسخه فتوکپی ازتمام صفحات شناسنامه

 

ارائه اصل و سه نسخه فتوکپی از تما صفحات نوشته شده گذرنامه ایرانی

 

ارائه گواهی اشتغال به کار از موسسه ای که متقاضی در آن مشغول به کار است

 

دونسخه اثرانگشت متقاضی، روی فرم بین المللی (ازطریق پلیس محل اقامت)

 

ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه طبق جدول هزینه های خدمات کنسولی

 

چنانچه همسر و فرزندان متقاضی نیز خواهان ترک تابعیت باشند، باید مدارک زیر را نیز ارائه نمایند :

تکمیل فرم درخواست خروج از تابعیت توسط همسر متقاضی در دو نسخه، ( کلیه فرم های لازم برای همسر متقاضی)

 

تکمیل فرم تعهد نامه مالیاتی، گمرکی و بانکی توسط همسر متقاضی در دو نسخه

 

ارائه اصل و چهارنسخه فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه همسر و فرزندان

 

ارائه اصل و دونسخه فتوکپی از تمام صفحات گذرنامه همسر و فرزندان

 

ارائه دو نسخه اثر انگشت همسر و فرزندان بالاتر از 15 سال، روی فرم بین المللی (از طریق پلیس آلمان)

 

ارائه تعداد 15 قطعه عکس جدید 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی، طبق نمونه

 

ارائه گواهی رسمی فوت هر یک از درگذشتگان خانواده

 

ارائه کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت از خدمت سربازی برای فرزندان ذکور بالای 18 سال

 

ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه طبق جدول هزینه های خدمات کنسولی

 

Tel.: +49 (0) 69 56 000 722
Fax: +49 (0) 69 56 000 728
Email: tabeiyate@irangk.de

ساعت کار ویژه مراجعین
دوشنبه تا جمعه 8:30 الی 12:00
ساعت پاسخگوئی تلفنی
دوشنبه تا جمعه 14:30 الی 16:30