فرانکفورت

درخواست صدور کارت ملی المثنی

توجه

درحال حاضر درخواست صدور کارت ملی  مجدد پذیرفته نمی شود  
شرایط و مدارک لازم برای صدور کارت شناسایی ملی مجدد
 
    هموطنان محترم مقیم درحوزه این سرکنسولگری در موارد زیر می تواند باحضور در نمایندگی ویا ازطریق پست درخواست صدور کارت شناسایی ملی مجدد نمایند.
1- تغییر مشخصات سجلی
2- مفقود شدن کارت شناسایی ملی( غیر هوشمند)
3- مستعمل شدن کارت شناسایی ملی 
 
الف:شرایط ومدارک لازم برای صدور کارت شناسایی ملی مجدد به دلیل تغییر مشخصات سجلی:

 

درمواردیکه مشخصات سجلی فرد تغییر یافته و متقاضی دارای شناسنامه جدید با مشخصات جدید  باشد برای صدور کارت شناسایی ملی مجدد،ارائه مدارک زیرالزامیست:

1) تکمیل برگ مشخصات فردی (نمونه پیوست)

2) تکمیل برگ درخواست کارت شناسائی ملی (نمونه پیوست)

3) اصل شناسنامه جدید بهمراه یک نسخه تصویر صفحه اول وآخرشناسنامه

4) اصل کارت شناسایی ملی

5)یک قطعه عکس جدید و مشابه متقاضی در اندازه 4×6 یا 4×3 ، تمام رخ ، زمینه روشن ، بدون کلاه و عینک و غیر براق (کاغذ مات) که مشخصات صاحب عکس در پشت آن نوشته شده باشد. (عکس بانوان با رعایت حجاب اسلامی باشد).

6) ارایه اصل فیش بانکی واریز مبلغ 20 یورو به حساب سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران درفرانکفورت ( این مبلغ در محل سرکنسولگری از کارت بانکی شما قابل برداشت می باشد. )

7) در صورت تمایل به ارسال مدارک از طریق پست لازم است 2 عدد پاکت پست سفارشی( ملصق به تمبرکافی) که نشانی متقاضی برروی آن نوشته شده باشد به همراه مدارک ارسال شود.( یک پاکت برای برگشت اصل شناسنامه و پاکت دوم برای ارسال کارت شناسایی ملی پس از دریافت از تهران)

 

ب: شرایط ومدارک مربوط به صدورکارت شناسایی ملی بعلت فقدان کارت قبلی :

هموطنانی که کارت شناسایی ملی آنان مفقود شده باشد، می توانند با ارائه مدارک زیر تقاضای صدور کارت مجدد نمایند:

1) تکمیل برگ مشخصات فردی 

2)تکمیل برگ گزارش مفقود شدن کارت شناسایی ملی

3) تکمیل برگ درخواست کارت شناسائی ملی 

4) اصل شناسنامه جدید بهمراه یک نسخه تصویر صفحه اول وصفحه آخر (درصورت داشتن توضیحات)

5) یک قطعه عکس جدید و مشابه متقاضی در اندازه 4×6 یا 4×3 ، تمام رخ ، زمینه روشن ، بدون کلاه و عینک و غیر براق (کاغذ مات) که مشخصات صاحب عکس در پشت آن نوشته شده باشد. عکس بانوان با رعایت حجاب اسلامی باشد.

6) ارایه اصل فیش بانکی واریز مبلغ 40 یورو به حساب سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران درفرانکفورت ( این مبلغ در محل سرکنسولگری از کارت بانکی شما قابل برداشت می باشد. )

7) در صورت تمایل به ارسال مدارک از طریق پست لازم است 2 عدد پاکت پست سفارشی( ملصق به تمبرکافی) که نشانی متقاضی برروی آن نوشته شده باشد به همراه مدارک ارسال شود.( یک پاکت برای برگشت اصل شناسنامه و پاکت دوم برای ارسال کارت شناسایی ملی پس از دریافت از تهران)

ج: شرایط ومدارک مربوط به صدورکارت شناسایی ملی بعلت مستعمل شدن کارت قبلی:
هموطنان عزیز در صورت مستعمل شدن کارت شناسایی ملی خود، می توانند با ارائه مدارک زیر درخواست صدور کارت مجدد نمایند:

 

1) تکمیل برک مشخصات فردی 

2)تکمیل برگ درخواست صدور کارت شناسایی ملی مجدد به جای کارت شناسایی مستعمل 

3) تکمیل برگ درخواست کارت شناسائی ملی

4) اصل شناسنامه جدید بهمراه یک نسخه تصویر صفحه اول وصفحه آخر (درصورت داشتن توضیحات)

5) اصل کارت شناسایی ملی مستعمل

6) یک قطعه عکس جدید و مشابه متقاضی در اندازه 4×6 یا 4×3 ، تمام رخ ، زمینه روشن ، بدون کلاه و عینک و غیر براق (کاغذ مات)که مشخصات صاحب عکس در پشت آن نوشته شده باشد. عکس بانوان با رعایت حجاب اسلامی باشد

7) ارایه اصل فیش بانکی واریز مبلغ 20 یورو به حساب سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران درفرانکفورت ( این مبلغ در محل سرکنسولگری از کارت بانکی شما قابل برداشت می باشد. )
 
8) در صورت تمایل به ارسال مدارک از طریق پست لازم است 2 عدد پاکت پست سفارشی( ملصق به تمبرکافی) که نشانی متقاضی برروی آن نوشته شده باشد به همراه مدارک ارسال شود.( یک پاکت برای برگشت اصل شناسنامه و پاکت دوم برای ارسال کارت شناسایی ملی پس از دریافت از تهران)